Konsulting

Świadczymy usługi konsultingowe polegające na wsparciu zarządu grupy kapitałowej w procesie opracowywania złożonych modeli biznesowych.

Projekty konsultingowe realizowane są w oparciu o autorską koncepcję zintegrowanej rachunkowości, która zakłada istnienie jednego źródła danych zgromadzonych na najniższym poziomie szczegółowości. 

Dane te stanowią podstawę do opracowywania wieloprzekrojowych analiz i raportów dla potrzeb zarzadzania, przygotowania sprawozdań dla celów statutowych oraz kalkulacji danych dla potrzeb rozliczeń podatkowych.

Praca naszych ekspertów koncentruje się na dogłębnej analizie stanu faktycznego zarówno od strony organizacji biznesu, jak i od strony zastosowanych narzędzi ewidencyjno-analitycznych z uwzględnieniem obowiązujących wymogów prawnych .

Głównych celem naszego działania jest przygotowanie modelowego rozwiązania zapewniającego zaspokojenie potrzeb informacyjnych szerokiego grona interesariuszy grupy kapitałowej wraz z opracowaniem rekomendacji dotyczących wdrożenia docelowego modelu z uwzględnieniem obecnego etapu dojrzałości organizacji , planów jej dalszego rozwoju oraz ograniczeń organizacyjno-finansowych.