BDO Reporting Suite Integrated Solution

BDO Reporting Suite – zestaw usług i specjalizowanych modeli oparty na produktach IBM Cognos automatyzujący tworzenie statutowych raportów rocznych i okresowych wg MSSF i lokalnych standardów rachunkowości, umożliwiający również raportowanie dla potrzeb sprawozdawczości zarządczej dla wszystkich typów firm i grup kapitałowych działających na rynku polskim

Opis

BDO Reporting Suite posiada szereg funkcjonalności umożliwiających realizację procesu konsolidacji statutowej jak i zarządczej

BDO Reporting Suite posiada szereg funkcjonalności wspierających proces sporządzania prognoz oraz budżetów oraz umożliwiających implementację zaawansowanych modeli kontrolingowych

BDO Reporting Suite – rozwiązanie powstałe w Polsce, bazujące na narzędziach klasy Business Intelligence firmy IBM

Funkcjonalność

 1. Centralna, bezpieczna baza danych umożliwiająca kontrolowaną współpracę
 2. Jedno scentralizowane środowisko zapewniające poufność i integralność danych
 3. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w danych źródłowych jest dynamicznie aktualizowane w raportach
 4. Oprogramowanie wykorzystuje możliwości formatowania Microsoft Word, oraz możliwości formatowania i obliczania istniejące w Microsoft Excel
 5. Udostępnia również mechanizm "variables-in-text” umożliwiając pełną automatyzację i integrację danych niefinansowych z finansowymi
 6. Aplikacja udostępnia wspólne środowisko współpracy umożliwiające wielu użytkownikom pracę w tym samym czasie, ale z właściwymi zabezpieczeniami, kontrolą i audytem dokonywanych zmian wspomagając proces zarządzania raportowaniem.
 7. W celu prawidłowego przebiegu procesu raportowania zrealizowano zaawansowaną kontrolę przepływu pracy do zarządzania przeglądaniem, edycją i zatwierdzaniem informacji, która gwarantuje, że wykonywane są zdeterminowane kroki w ściśle określonej kolejności
 8. Zapewniono również odpowiedni poziom bezpieczeństwa i kontroli dostępu z zaawansowanym śladem rewizyjnym
 9. BDO Reporting Suite pobiera dane z dowolnej liczby i rodzaju finansowych i pozafinansowych źródeł informacji integrując je w jednolitą platformę raportowania
 10. Zrealizowano bezpośredni dostęp do danych źródłowych znajdujących się dowolnych systemach klasy ERP, hurtowniach danych, bazach danych, plikach, a nawet arkuszach kalkulacyjnych
 11. W poszczególnych elementach raportów wykorzystywane są wbudowane kontrole, zabezpieczenia i walidacje oraz reguły biznesowe wraz z zarządzaniem uzgodnieniami w celu zapewnienia, że sumaryczne dane w jednej sekcji zawsze są zgodne i połączone z danymi szczegółowymi w dokumentach i raportach
 12. W aplikacji szeroko wykorzystywany jest mechanizm wewnętrznych list kontrolnych
 13. System posiada wiele formatów wyjściowych takich jak PDF, Word, Excel, PowerPoint, HTML, XBRL
 14. Jest jednym z najbardziej zaawansowanych rozwiązań, które poprzez integrację XBRL w procesie raportowania zewnętrznego, czyni znakowanie XBRL, edycję taksonomii oraz walidację i tworzenie dokumentów XBRL znacznie bardziej wydajnym i mniej podatnym na błędy

Zmiana przebiegu procesu

Zmiana przebiegu procesu sporządzenia sprawozdań i raportów

 1. Decentralizacja modelu
 2. Odpowiedzialność na osobach inicjujących procesy biznesowe
 3. Dyrektor finansowy / gł. księgowy odpowiada za organizację i terminowość procesu sprawozdawczości oraz kontroluje jakość dostarczanych oddolnie informacji
 4. Spójność przekazywanych informacji oraz ich pełna zgodność z wymaganym zakresem zapewniana jest przez system informatyczny
 5. Możliwość bieżącej analizy zgromadzonych w jednym miejscu w sposób uporządkowany i systemowy źródeł danych do wszystkich stwierdzeń zawartych w sprawozdawczości
 6. Dostęp do automatycznego potwierdzenia spójności informacji liczbowych i słownych zawartych we wszystkich elementach sprawozdania i raportu
 7. Możliwość uczestniczenia audytora w procesie sprawozdawczym w charakterze obserwatora i akceptanta zarazem

Obszary funkcjonalne

 1. BDO Reporting Suite – Reporting
 2. BDO Reporting Suite – Consolidation
 3. BDO Reporting Suite – Controlling
 4. BDO Reporting Suite – Tax

Zapraszamy do zgłoszenia do Proof of Concept