poniedziałek, 07 październik 2013

Nowa publikacja BDO SOLUTIONS - Wybrane problemy rachunkowości grupy kapitałowej

W dniu dzisiejszym ukazał się październikowy biuletyn BDO Podatki i Rachunkowość nr 10 (72) 2013.

W tym wydaniu biuletynu, w dziale Rachunkowość w praktyce ukazał się artykuł Natalii Kucharskiej o wybranych problemach rachunkowości grupy kapitałowej.

"Należy zauważyć, że w praktyce sprawozdawczości grup kapitałowych problematyka metod i technik konsolidacji danych finansowych nie stanowi już wyzwania dla dyrektorów finansowych jednostki dominującej. Powyższe wynika zarówno z obszernych i wyczerpujących publikacji na temat sprawozdawczości skonsolidowanej, jak i doświadczenia pracowników odpowiedzialnych za raportowanie grupowe zdobyte podczas kilkuletniej praktyki i współpracy z biegłymi rewidentami, którzy obowiązkowo weryfikują dane prezentowane w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych. Na pierwszy plan wysuwają się natomiast zagadnienia dotyczące przebiegu procesu pozyskania danych źródłowych wraz z organizacją całego procesu kalkulacji skonsolidowanych danych oraz ich prezentacją dla potrzeb różnych grup interesariuszy, co ma na celu dostarczenie kompletnych i spójnych informacji finansowych i niefinansowych w przekroju całej grupy kapitałowej. Powyższe dane są potrzebne nie tylko z perspektywy sprawozdawczości finansowej, stanowią one bazę porównawczą do analiz zarządczych w podejściu retrospektywnym i prospektywnym

Obserwujemy dalszą integrację potrzeb informacyjnych odbiorców raportów statutowych z potrzebami informacyjnymi kadry zarządzającej grupą kapitałową, co spowoduje konieczność pełnej integracji danych źródłowych dotyczących całej grupy zarówno dla potrzeb raportów statutowych, jak i dla potrzeb zarządzania. Umiędzynarodowienie biznesu powoduje potrzebę ujednolicenia zasad rachunkowości finansowej, który to proces obserwujemy również z perspektywy polskiej rachunkowości na przestrzeni ostatnich kilku lat.

Wreszcie, dynamiczny rozwój technologii informatycznych ukierunkowany na zaspokojenie różnorodnych potrzeb klientów biznesowych powoduje dalszy rozwój systemów ewidencyjnych oraz narzędzi klasy Business Intelligence stanowiących bazę dla specjalizowanych aplikacji do konsolidacji, planowania, raportowania i zarządzania procesami oraz obiegiem dokumentów."

Pełny tekst artykułu w Biuletynie BDO Wybrane problemy rachunkowosci grupy kapitałowej