BDO Solutions

Spółka powołana przez BDO Sp. z o.o. w 2012 roku w celu oferowania systemów wsparcia biznesu, rozwiązań IT, usług doradczych, konsultingowych i szkoleniowych.

BDO SOLUTIONS Sp. z o.o. tworzy zespół osób o najwyższych kwalifikacjach zawodowych z zakresu: zarządzania, informatyki, audytu, księgowości, finansów, podatków. Są to praktycy i eksperci w swoich dziedzinach, legitymujący się znacznym dorobkiem zawodowym i doświadczeniem w świadczeniu kompleksowych usług doradczych i wdrożeniowych, jak również doświadczenia w obsłudze dużych grup kapitałowych. Potwierdzają to posiadane tytuły biegłych rewidentów, doradców podatkowych, a także uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg wydane przez Ministra Finansów. Spółka konsekwentnie buduje swój kapitał intelektualny. Członkowie zespołu podwyższają swoje kwalifikacje m.in. poprzez uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach, konferencjach naukowych. Dzięki temu, że firmy członkowskie międzynarodowej sieci BDO ściśle współpracują ze sobą i na bieżąco służą sobie pomocą, możemy czerpać także z ich wiedzy i doświadczenia.

Kluczowym produktem spółki jest BDO REPORTING SUITE Integrated Solution – zestaw usług i specjalizowanych modeli oparty na produktach IBM Cognos automatyzujący tworzenie statutowych raportów rocznych i okresowych wg MSSF i lokalnych standardów rachunkowości, umożliwiający również raportowanie dla potrzeb sprawozdawczości zarządczej dla wszystkich typów firm i grup kapitałowych działających na rynku polskim.